Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Hyödynnä vastuullisen sijoittamisen mahdollisuudet joukkorahoitusalustoilla 

INVESDOR INSIGHTS | 2.2.2023

Vastuullinen sijoittaminen joukkorahoitusalustoilla

Joukkorahoitus tarkoittaa sitä, että yritykset keräävät rahoitusta oman tai vieraan pääoman ehtoisesti suurelta määrältä sijoittajia. Joukkorahoitusalustat tarjoavat yrityksille tärkeän väylän hakea pääomaa esimerkiksi innovaatioiden kaupallistamiseen tai kansainväliseen kasvuun. Samalla sijoittajille avautuu mahdollisuuksia osallistua – ja saada tuottoa – listaamattomien yritysten kasvusta.  

Nyt myös vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille on tarjolla lupaavia, korkean tuottopotentiaalin sijoitusmahdollisuuksia. Eurooppalaisia joukkorahoituspalveluntarjoajia koskeva EU:n ECSP-asetus (Regulation on European crowdfunding service providers for business) yksinkertaistaa sijoittamista yli kansallisten rajojen. Kerromme tässä artikkelissa vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista joukkorahoituksessa ja ECSP-asetuksen eduista sijoittajille. 

Mitä on vastuullinen sijoittaminen? 

Vastuullisessa sijoittamisessa otetaan huomioon ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Vastuullinen sijoittaja pyrkii parantamaan sijoitussalkkunsa tuotto- ja riskiprofiilia huomioimalla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat vaatimukset sijoituskohteiden valinnassa. Näitä kuvataan ESG-kriteereiksi (Environment, Social, Governance). 

Vastuullinen sijoittaminen on kasvattanut merkittävästi suosiotaan. Sijoittajia kiinnostavat vastuullinen liiketoiminta ja erilaiset kestävään kehitykseen tähtäävät hankkeet, ja niille on valtava kysyntä sijoituskentällä. 

Sijoittajat voivat nykyään sijoittaa vastuullisesti monin eri tavoin. Vastuullisten rahastojen tai ETF:ien lisäksi joukkorahoitusalustat tarjoavat erilaisia houkuttelevia sijoituskohteita. 

Joukkorahoitus mahdollistaa vastuullisten hankkeiden toteuttamisen ympäri maailmaa. Tällaisia ovat esimerkiksi puhtaan veden saatavuuteen, ympäristönsuojeluun ja puhtaan energian tuotantoon tähtäävät paikalliset projektit.  

Joukkorahoituksella on rahoitettu mm. aurinkopuistoja ja tuulivoimaloita, mutta vastuullisuus on yhä tärkeämpää myös muiden alojen hankkeissa. Puhtaasti taloudellisten voittojen lisäksi ympäristönsuojelu, eettisyys ja sosiaalinen vastuu ovat sijoittajille yhä tärkeämpiä.  

Joukkorahoituksen merkitys vastuullisessa sijoittamisessa kasvaa 

Monet sijoittajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita siitä, millainen vaikutus heidän tekemällään sijoituksella on. Joukkorahoituksessa sijoittaja voi sekä tukea panoksellaan arvojensa mukaista kohdetta, että odottaa hyvää tuottoa sijoitukselleen. Rahoituskierroksille on yleensä asetettu alhainen vähimmäissijoitussumma, mikä tarjoaa pienemmälläkin budjetilla liikkeellä olevalle sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa salkkua riskin pienentämiseksi eri hankkeisiin. 

Ilman joukkorahoitusta monen vastuullisen ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän hankkeen olisi vaikea saada tarvittavaa rahoitusta, minkä vuoksi joukkorahoitusalustojen rooli on yhä tärkeämpi. Perinteisten pankkien asiantuntemus ei välttämättä riitä hankkeen ja sen rahoitustarpeen arviointiin, ja hyvästä liiketoimintasuunnitelmasta huolimatta vastuulliset hankkeet voivat jäädä ilman rahoitusta.  

Joukkorahoitus tarjoaa sijoittajille täyden valinnanvapauden päättää millaiseen vastuulliseen ideaan tai suunnitelmaan he uskovat. ECSP-asetuksen myötä yritykset voivat hakea joukkorahoitusta yli kansallisten rajojen, mikä avaa sijoittajille uusia mahdollisuuksia etsiä vastuullisia cross-border-sijoituskohteita koko EU:n laajuisesti. 

ECSP-toimiluvan merkitys vastuullisissa cross-border-sijoituksissa 

Marraskuussa 2021 voimaan tullut EU:n ECSP-asetus yksinkertaistaa kansallisten rajojen yli tapahtuvaa joukkorahoitusta ja luo sille yhteiset säännöt unionin alueella. Asetuksen myötä myös sijoittajansuojaa parannettiin. 

ECSP-asetusta voivat hyödyntää ne joukkorahoituspalveluiden tarjoajat, jotka ovat hakeneet ja saaneet toimiluvan oman maansa valvontaviranomaisilta. Invesdor haki vaadittua toimilupaa varhaisessa vaiheessa, ja oli ensimmäinen toimija DACH-alueella, jolle lupa myönnettiin.

Itävallan rahoitusvalvontaviranomainen (FMA) myönsi Invesdor Groupiin kuuluvalle Invesdor GmbH:lle ECSP-toimiluvan tammikuussa vuonna 2023. 

Joukkorahoitusalustojen ja rahoitusta hakevien yritysten on täytettävä tietyt kriteerit, ja niitä koskee laaja tiedonantovelvollisuus. Sääntely ulottuu myös joukkorahoitusalustojen hallinnointiin ja riskienhallintaan. Kansallisille valvontaviranomaisille annetaan laajat valtuudet valvoa joukkorahoitusalustan toimintoja ja joukkorahoitusprosesseja.  

ECSP-asetuksen sääntelemän joukkorahoituksen edut  

ECSP-asetus tarjoaa merkittäviä etuja sekä joukkorahoitusalustoille, yrityksille että sijoittajille: 

  • Yksityiset sijoittajat voivat sijoittaa vastuullisesti koko EU:n alueella ja tukea sijoituksellaan kiinnostavia hankkeita. 
  • Samaan aikaan sijoitusmahdollisuuksien valikoima kasvaa ja monipuolistuu. 
  • Asetus parantaa EU:n alueella pääomaa hakevien yritysten tavoittavuutta. 

Tämä merkitsee, että yrityksillä on laajemmat mahdollisuudet hyödyntää joukkorahoitusta hakeakseen itselleen pääomaa mielekkäällä tavalla.  

ECSP-asetus merkitsee myös yhtenäistä oikeudellista kehystä, jossa kaikilla joukkorahoituspalveluiden tarjoajilla on yhteiset pelisäännöt ja vaatimukset. ECSP-asetusta sovelletaan enintään 5 miljoonan euron liikkeeseenlaskuihin 12 kuukauden aikana yritystä kohti. 

Läpinäkyvää ja johdonmukaista tietoa sijoittajille 

ECSP-asetus myös ylläpitää joukkorahoituksen avoimuutta: rahoitusta hakevan yrityksen on julkaistava erillinen avaintietoasiakirja (Key Investment Information Sheet, KIIS) jokaisesta joukkorahoitusalustalla tarjoamastaan annista. Avaintietoasiakirja sisältää kaikki tärkeät tiedot sekä yrityksestä että joukkorahoitushankkeesta. Lisäksi tietojen on oltava saatavilla sen jäsenvaltion rahoitusvalvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä, jossa rahoitustuotetta markkinoidaan. 

Haluatko lisätietoja ECSP-toimiluvasta? Asiantuntijahaastattelussamme Invesdorin lakiasioista vastaava Andreas Knopf kertoo, mitä ECSP-toimiluvan taustalla on ja miten sijoittajat hyötyvät joukkorahoituksen yksinkertaisemmista prosesseista

Vastuullinen sijoittaminen joukkorahoitusalustoilla - yhteenveto 

Hyvien tuottojen ja vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Päinvastoin: vihreä siirtymä ja ympäristötietoisuuden kasvu avaavat lukuisia vastuullisia sijoitusmahdollisuuksia kasvavilla markkinoilla. 

Joukkorahoitusalustoja koskeva ECSP-asetus lisää mahdollisuuksia entisestään: voit nyt sijoittaa vastuullisesti koko EU:n alueella. Samalla hyödyt sijoittajansuojasta, joka varmistaa sijoituspäätöstä varten tarvittavien oleellisten tietojen asianmukaisen saannin. 

Kirjoittaja: Invesdor

Invesdor

Uutiset

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso kaikki artikkelimme.