Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Tietosuojaseloste


Sisältö

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
 2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
 3. Yleistä henkilötietojen käsittelystä
 4. Rekisteröidyn oikeudet
 5. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostot
 6. Evästeet
 7. Uutiskirje
 8. Kontakti sähköpostitse
 9. Työhakemukset sähköpostitse
 10. Sosiaaliset verkostot
 11. Työelämälähtöiset sosiaaliset verkostot
 12. Hosting
 13. Alueellinen kohdentaminen
 14. Rekisteröityminen
 15. AML – Due Diligence
 16. AML – Yksinkertaistettu Due Diligence
 17. Helmet Capital Oy:n hankkeet
 18. Ownersportal
 19. Kumppanuusohjelmat
 20. Sisällönjakeluverkot
 21. Liitännäiset

I. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Verkkosivusto "Invesdor" ja sen verkkotunnukset tarjoavat erilaisia välityspalveluja ("Välityspalvelut") yrityksille sekä yksityishenkilöille ja institutionaalisille sijoittajille. Välityspalveluja tarjotaan verkkosivuston tai sen verkkotunnusten eri alustojen kautta. Invesdor Groupiin kuuluvat Invesdor Oy ja Invesdor Services Oy, joilla kummallakin on kotipaikka Helsingissä, Invesdor INV AG, Invesdor GE GmbH ja Invesdor Brokerage GmbH, joilla kaikilla on kotipaikka Berliinissä, Oneplanetcrowd International B.V., jolla on kotipaikka Amsterdamissa, sekä Invesdor GmbH, jolla on kotipaikka Wienissä.

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ("GDPR") ja muissa tietosuojasäännöksissä tarkoitettu rekisterinpitäjä, sekä "Invesdor"-verkkopalvelun ja sen eri verkkotunnusten palveluntarjoaja on:

Invesdor INV AG
c/o Mindspace Germany GmbH
Uhlandstraße 32
10719 Berliini, Saksa
+49 30 36428570
info@invesdor.de
https://invesdor.fi

Jos henkilötietojasi käsittelevät muut Invesdor Groupiin kuuluvat yritykset verkkosivustolla tarjottavien Välityspalvelujen tarjoamiseksi, näitä yrityksiä pidetään yhteisrekisterinpitäjinä Invesdor INV AG:n kanssa. Välityspalvelua tarjoavan yrityksen tiedot ilmoitetaan Välityspalvelun tarjoamisen yhteydessä.

II. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Invesdor INV AG:n tietosuojavastaaja on:
DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 München, Saksa
+49 89 7400 45840
www.dataguard.com

III. Yleistä henkilötietojen käsittelystä 

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme verkkosivustomme palveluiden käyttäjien ("Käyttäjät") henkilötietoja vain siltä osin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston, sisällön ja palveluiden tarjoamiseksi. Käyttäjien henkilötietojen käsittely tapahtuu ensisijaisesti vain kyseisen Käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa suostumusta ei ole mahdollista saada ennakkoon ja tietojen käsittelyä edellyttävät lainsäädännölliset syyt.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Silloin kun saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta oikeusperusteena käsittelylle.

Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai kun on kyse sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamisesta, toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta käsittelyn oikeusperusteena.

Siltä osin, kun käsittely on tarpeen lakisääteisen velvollisuutemme noudattamiseksi, toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta käsittelyn oikeusperusteena

Jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta käsittelyn oikeusperusteena.

Kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi silloin kun henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta käsittelyn oikeusperusteena.

3. Henkilötietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan heti, kun niiden säilyttämiselle asetettu tarkoitus ei enää päde. Sovellettava lainsäädäntö voi osaltaan tehdä henkilötietojen säilyttämisestä tarpeellista. Henkilötiedot poistetaan myös siinä tapauksessa, kun niille määrätty säilytysaika päättyy, ellei henkilötietojen säilyttäminen ole tarpeen sopimuksen täytäntöön panon tai täyttämisen vuoksi.

IV. Rekisteröidyn oikeudet

Kun henkilötietojasi käsitellään, olet GDPR:n mukaisesti rekisteröity. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjään nähden:

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä sinua koskevia henkilötietoja. Jos tällaista käsittelyä tapahtuu, voit pyytää rekisterinpitäjältä tietoa seuraavista seikoista:

 • Käsittelyn tarkoitukset
 • Kyseessä olevat henkilötietoryhmät
 • Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan
 • Henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
 • Rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 • Automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Sinulla on myös oikeus pyytää tietoja siitä, siirretäänkö sinua koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tällöin sinulla on oikeus pyytää tietoja GDPR:n 46 artiklassa tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittamista, jos vähintään yksi seuraavista kohdista pätee: 

 • Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 •  Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet perusteesi

Käsittelyn ollessa rajoitettua, henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää EU:n tai EU:n jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituin perustein, rekisterinpitäjän on tehtävä sinulle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.

4. Oikeus tietojen poistamiseen

a) Velvollisuus poistoon
Voit pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 •  Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 •  Peruutat suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 •  Vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla
 •  Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 •  Henkilötiedot on poistettava EU-oikeuteen tai EU:n jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 •  Henkilötiedot on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja sillä on a) kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

c) Poikkeukset

Edellä mainittuja oikeutta tietojen poistoon ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen vähintään jossain seuraavissa tilanteissa:

 • Sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
 • Rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai EU:n jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten
 • Kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
 • Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 1 kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti
 • Oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

5. Oikeus rekisterinpitäjän ilmoitukseen

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista GDPR:n 16 artiklan, 17 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos kaikki seuraavat ehdot toteutuvat:

 • käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla
 • käsittely suoritetaan automaattisesti
 • kyseisen oikeuden käyttö ei vaikuta muiden oikeuksiin ja vapauksiin 

Jos käytät oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Tässä kohdassa mainittua oikeutta tietojen siirtoon ei sovelleta sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

7. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka tapahtuu GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 alakohdan e tai f perusteella. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin

Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeutta automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

8. Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista annetun suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

9. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos jokin seuraavista tilanteista pätee:

 1. Päätös on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
 2. Päätös on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa EU:n oikeudessa tai EU:n jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi
 3. Päätös perustuu sinun nimenomaiseen suostumukseen

Edellä kohdissa 1. ja 3. tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Tässä kohdassa kuvatut päätökset eivät kuitenkaan saa päätökset eivät saa perustua GDPR:n 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien GDPR:n 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

V. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostot

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina kun verkkosivustoamme käytetään, järjestelmämme kerää automaattisesti dataa ja tietoja verkkosivuston käyttävän tietokoneen järjestelmästä. Näitä kerättäviä tietoja ovat:

 • Tiedot käytetyn selaimen tyypistä ja versiosta
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 • IP-osoite
 • Käytön päivämäärä ja kellonaika
 • Verkkosivustot, joista kyseisen Käyttäjän järjestelmä tulee verkkosivustolle
 • Verkkosivustot, joita kyseisen Käyttäjän järjestelmä lataa verkkosivustomme kautta
 • Aikavyöhyke-ero Greenwichin keskiaikaan nähden; pyynnön sisältö (tietty sivu); statuskoodi; siirretyn datan määrä

Nämä tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä Käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen on tarpeen, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa kyseisen Käyttäjän tietokoneelle. Tätä tarkoitusta varten Käyttäjän IP-osoite on säilytettävä verkkoistunnon ajan. 

Tallentaminen lokitiedostoihin tehdään verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tässä yhteydessä tietoja ei siis käytetä markkinointitarkoituksiin.

Kuvatut tarkoitukset ovat tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joten GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa sovelletaan. 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, tämä tapahtuu, kun kyseinen istunto on päättynyt.

Jos tietoja tallennetaan lokitiedostoihin, tiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Jos tietoja säilytetään yli seitsemän päivän ajan, käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai erotetaan siten, että tietoja ei voida enää yhdistää tiettyihin Käyttäjiin.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamista varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston toiminnan kannalta. Käyttäjällä ei näin ollen ole mahdollisuutta vastustaa käsittelyä.

VI. Evästeet

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet-selaimeen tai Internet-selaimen toimesta kyseisen Käyttäjän tietokonejärjestelmään. Kun Käyttäjä lataa verkkosivuston, eväste voi tallentua kyseisen Käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tällainen eväste sisältää merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa, kun verkkosivusto ladataan uudelleen.

Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkin verkkosivustomme ominaisuudet edellyttävät, että lataava selain voidaan tunnistaa myös sivunvaihdon jälkeen.

Evästeet tallentavat ja välittävät seuraavat tiedot:

 • Kieliasetukset
 • Kirjautumistiedot

Käytämme verkkosivustollamme myös evästeitä, joiden avulla voimme analysoida käyttäjien selauskäyttäytymistä. Seuraavat tiedot voidaan välittää tällä tavoin:

 • Syötetyt hakusanat
 • Sivujen katselutiheys
 • Sivuston ominaisuuksien käyttö
 • Käyttäjän tila ja rooli
 • Tiedot lähetteen lähteestä
 • Tiedot tehdyistä interaktioista 

Tällä tavoin kerätyt tiedot pseudonymisoidaan teknisten varotoimien avulla. Tällöin tietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn verkkosivustoja lataavaan Käyttäjään. Tietoja ei tallenneta yhdessä muiden henkilötietojen kanssa.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjien kannalta. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä. Näitä varten on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraavia sovelluksia varten:

 • Kieliasetusten mukauttaminen
 • Kirjautumisen, palvelujen tarjoamisen ja rekisteröinnin mahdollistaminen

Teknisesti tarvittavien evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysievästeiden avulla parannetaan verkkosivustomme ja sen sisällön laatua. Analyysievästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustoa käytetään, ja voimme siten jatkuvasti optimoida tarjontaamme.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Teknisesti tarpeettomien evästeiden avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Teknisesti välttämättömien evästeiden avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Käyttäjän selain tallentaa evästeet säännöllisesti, kunnes Käyttäjä poistaa ne manuaalisesti. Tämä koskee myös opt-out -evästeitä, jotka asetetaan seurantatoimenpiteiden estämiseksi.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Evästeet tallennetaan kyseisen Käyttäjän tietokoneelle, ja Käyttäjä välittää ne verkkosivustollemme. Näin ollen sinulla Käyttäjänä on täysi kontrolli evästeiden käyttöön. Voit poistaa evästeiden lähettämisen käytöstä tai rajoittaa sitä muuttamalla internet-selaimesi asetuksia. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, ei ehkä ole enää mahdollista käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

VII. Uutiskirje

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustollamme on mahdollisuus tilata ilmainen uutiskirje. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä meille välitetään seuraavat verkkolomakkeen tiedot:

 • Sähköpostiosoite
 • Sukunimi
 • Etunimi
 • IP-osoite
 • Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika
 • Asuinmaa

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvän tietojenkäsittelyn yhteydessä. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitteen keräämistä käytetään uutiskirjeen toimittamiseen.
Muiden henkilötietojen kerääminen osana rekisteröintiprosessia palvelee palvelujen tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäytön estämistä. 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän uutiskirjeeseen rekisteröitymisen jälkeen tapahtuvan tietojen käsittelyn oikeusperuste on Art. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos Käyttäjä on antanut suostumuksensa.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Käyttäjän sähköpostiosoite säilytetään siis niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

Muut rekisteröintiprosessin aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan pääsääntöisesti seitsemän päivän kuluttua.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki.

Tämä mahdollistaa myös rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen tallentamista koskevan suostumuksen peruuttamisen.

VIII. Kontakti sähköpostitse 

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Meihin on mahdollista ottaa yhteyttä sähköpostitse. Tällöin sähköpostin mukana toimitetut kyseisen Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn. Lisäksi joissakin tapauksissa tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen tekemistä varten.  

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos kyseinen Käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä toimitettujen tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Jos tietoja säilytetään tietojen säilyttämisvelvoitteiden vuoksi, oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 alakohdan c alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, eikä niiden säilyttämiseen ole muita syitä tai velvoitteita.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Käyttäjällä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Jos Käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa tallentamista. Tällöin sähköpostikeskustelua ei voida jatkaa.

Suostumuksen peruuttaminen ja tallennuksen vastustaminen voidaan ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen service@invesdor.fi.

Kaikki sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tällöin:

 • Sähköpostiosoite
 • Sukunimi
 • Etunimi

IX. Työhakemukset sähköpostitse

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit lähettää meille työhakemuksesi sähköpostitse. Keräämme sähköpostiosoitteesi ja sähköpostissa antamasi tiedot.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työhakemussähköpostisi henkilötietojen käsittely tapahtuu yksinomaan hakemuksesi käsittelyä varten.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos kyseinen Käyttäjä on antanut suostumuksensa. Käsittelyn oikeudellinen lisäperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, kun hakemuksen tarkoituksena on sopimuksen tekeminen.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Hakijalla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa. Tällöin työhakemusta ei voida enää käsitellä.

Suostumuksen peruuttaminen ja tallennuksen vastustaminen voidaan ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen service@invesdor.fi.

X. Sosiaaliset verkostot

Instagram
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanti

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Yrityksemme Instagram-sivulla annamme tietoa ja tarjoamme Instagram-käyttäjille mahdollisuuden viestiä kanssamme. Jos suoritat toiminnon Instagram-yrityssivullamme, on mahdollista, että julkistat henkilötietojasi (esim. nimesi tai käyttäjäprofiilikuvasi). Emme kuitenkaan voi antaa sitovia tietoja tietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta, koska emme yleisesti tai suurelta osin voi vaikuttaa siihen, että Instagram käsittelee henkilötietojasi.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Läsnäoloamme Instagramissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Erityisesti käytämme Instagram-sivua seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteita koskevien tietojen antamiseen
 • Palveluista tiedottamiseen
 • Mainostamiseen
 • Asiakaskontaktointiin
 • Uusimmat alakohtaiset uutiset

Jokainen Instagram-käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietojaan toimintansa kautta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Yrityksemme Instagram-sivun tuottamia tietoja ei tallenneta omiin järjestelmiimme.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Voit milloin tahansa vastustaa niiden henkilötietojesi käsittelyä, joita keräämme käyttäessäsi Instagram-läsnäoloamme, ja vedota rekisteröidyn oikeuksiin tämän tietosuojakäytännön IV. kohdassa esitetyllä tavalla. Voit tehdä niin lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Instagramissa ja siihen liittyvistä vastustamismahdollisuuksista löydät Instagramin tietosuojakäytännöstä.

X (Twitter)
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Yrityksemme X-sivulla annamme tietoa ja tarjoamme X-käyttäjille mahdollisuuden viestiä kanssamme. Jos suoritat jonkin toiminnon X-sivullamme, saattaa olla, että julkistat henkilötietojasi (esim. nimesi tai käyttäjäprofiilikuvasi). Emme kuitenkaan voi antaa sitovia tietoja tietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta, koska emme yleisesti tai suurelta osin voi vaikuttaa siihen, miten X käsittelee henkilötietojasi.       

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Läsnäoloamme X:ssä käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Käytämme X-sivuamme erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

    • Tuotteita koskevien tietojen antamiseen
    • Tietojen antamiseen palveluista
    • Mainostamiseen
    • Asiakasyhteydenpitoon
    • Uusimmat alakohtaiset uutiset

Jokainen X-käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietojaan toimintansa kautta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Yrityksemme X-sivun tuottamia tietoja ei tallenneta omiin järjestelmiimme.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Voit milloin tahansa vastustaa niiden henkilötietojesi käsittelyä, joita keräämme käyttäessäsi X-läsnäoloamme, ja vaatia rekisteröidyn oikeuksia tämän tietosuojakäytännön kohdassa IV. esitetyllä tavalla. Voit tehdä niin lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi. X:n tietosuojakäytännöstä löydät lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä X:ssä ja siihen liittyvistä vastustamisvaihtoehdoista.

YouTube
YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Yrityksemme YouTube-sivulla annamme tietoa ja tarjoamme YouTube-käyttäjille mahdollisuuden viestiä kanssamme. Jos suoritat jonkin toiminnon YouTube-sivullamme, saattaa olla, että julkistat henkilötietojasi (esim. nimesi tai käyttäjäprofiilikuvasi). Emme kuitenkaan voi antaa sitovia tietoja tietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta, koska emme yleisesti tai suurelta osin voi vaikuttaa siihen, miten YouTube käsittelee henkilötietojasi.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Läsnäoloamme YouTubessa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Käytämme YouTube-sivua erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteita koskevien tietojen antamiseen
 • Tietojen antamiseen palveluista
 • Mainostamiseen
 • Asiakasyhteydenottoon
 • Uusimmat alakohtaiset uutiset

Jokainen YouTuben käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietojaan toimintansa kautta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Yrityksemme YouTube-sivun tuottamia tietoja ei tallenneta omiin järjestelmiimme.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Voit milloin tahansa vastustaa niiden henkilötietojesi käsittelyä, joita keräämme käyttäessäsi YouTube-läsnäoloamme, ja vaatia rekisteröidyn oikeuksia tämän tietosuojakäytännön kohdassa IV. esitetyllä tavalla. Voit tehdä niin lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi.  Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä YouTuben toimesta ja siihen liittyvistä vastustamismahdollisuuksista löydät YouTuben tietosuojakäytännöstä.

XI. Työelämälähtöiset sosiaaliset verkostot

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Hyödynnämme yritysten mahdollisuuksia olla läsnä ammatillisissa verkostoissa. Ylläpidämme yrityksen läsnäoloa seuraavissa työelämälähtöisissä verkostoissa:

LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.
XING: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa.

LinkedIn- ja XING-sivuillamme annamme tietoa ja tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden viestiä kanssamme.

Yrityssivuja käytetään työhakemuksiin, tiedotukseen/PR:ään ja yleiseen markkinointiin. 
Meillä ei ole tietoa henkilötietojesi käsittelystä LinkedInissä ja XINGissä. Löydät lisätietoja tietojen käsittelystä LinkedInin ja XINGin tietosuojakäytännöistä. 

Jos suoritat jonkin toiminnon yrityksemme LinkedIn- tai XING-sivuilla, saatat julkistaa henkilötietosi (esim. nimesi tai käyttäjäprofiilikuvasi).

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksemme LinkedIn- ja XING-sivujen käytön yhteydessä tapahtuvan tietojenkäsittelyn oikeusperusteena ovat GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yrityssivujamme LinkedIn- ja XING-sivuja käytetään tiedottamaan kyseisten verkostojen käyttäjille palveluistamme. Jokainen käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietojaan toimintansa kautta.

4. Varastoinnin kesto

Säilytämme yrityksemme LinkedIn- ja XING-sivujen kautta julkaistuja toimintojasi ja henkilötietojasi, kunnes peruutat suostumuksesi. Lisäksi noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Voit milloin tahansa vastustaa niiden henkilötietojesi käsittelyä, joita keräämme käyttäessäsi LinkedIn- ja XING-yrityssivujamme, ja vedota rekisteröidyn oikeuksiin tämän tietosuojakäytännön IV. kohdan mukaisesti. Voit tehdä niin lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi.

Löydät lisätietoja vastustamismahdollisuuksista LinkedInin ja XINGin tietosuojakäytännöistä.

XII. Hosting

Verkkosivusto isännöidään palveluntarjoajamme palvelimilla. Palveluntarjoajamme on Amazon Web Services. Palvelimet keräävät ja tallentavat automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi lähettää automaattisesti, kun vierailet verkkosivustolla. Tallennetut tiedot ovat:

 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Viitattu URL-osoite
 • Käyttäjän tietokoneen isäntänimi
 • Palvelinpyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Näiden tietojen kerääminen perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu verkkosivustonsa teknisesti virheettömään esitystapaan ja optimointiin, minkä vuoksi palvelinlokitiedostot on tallennettava tätä tarkoitusta varten.

Palvelin sijaitsee maantieteellisesti Saksassa.

XIII. Alueellinen kohdentaminen

Käytämme IP-osoitetta ja muita Käyttäjän antamia tietoja (erityisesti postinumeroa rekisteröinnin tai verkkosivuston käytön yhteydessä) alueelliseen kohdentamiseen (niin sanottu "geokohdennus").

Geokohdennusta käytetään esimerkiksi näyttämään automaattisesti alueellisia tarjouksia tai mainoksia, jotka ovat usein käyttäjille merkityksellisempiä. IP-osoitteen ja tarvittaessa muiden Käyttäjän antamien tietojen käytön oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan1 kohdan f alakohta, joka perustuu siihen, että on etujemme mukaista varmistaa tarkempi kohdentaminen ja siten tarjota käyttäjille entistä relevantimpia tarjouksia ja mainoksia.

Osa IP-osoitteesta ja kyseisen Käyttäjän antamista lisätiedoista kerätään vain eikä niitä tallenneta erikseen.

Voit estää geokohdennuksen esimerkiksi käyttämällä VPN:ää tai välityspalvelinta, joka estää tarkan paikannuksen. Lisäksi voit käyttää selaimesta riippuen myös sijainnin paikannuksen poistamista selaimen asetuksissa, jos kyseinen selain tukee tätä.

Käytämme geokohdennusta verkkosivustollamme seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaslähtöinen lähestymistapa
 • Mainostarkoituksiin

XIV. Rekisterötyminen

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Tarjoamme verkkosivustollamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä ja tehdä sijoituksia antamalla henkilötietoja. Kun tiedot on syötetty verkkolomakkeeseen, ne siirretään meille ja tallennetaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Seuraavat tiedot kerätään rekisteröinti- tai sijoitusprosessin aikana:

 • Sähköpostiosoite
 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Osoite ja asuinmaa
 • Verotuksellinen asuinpaikka 
 • Puhelinnumero / matkapuhelinnumero
 • IP-osoite
 • Rekisteröitymispäivä ja -aika
 • Syntymäpaikka; pankkiyhteystiedot; veronumero, verotunniste, muut verotukseen liittyvät tiedot, asema yrityksessä (institutionaaliset sijoittajat ja asiakkaat)
 • Tiedot siitä, onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)
 • Tieto siitä, onko sijoittaja Yhdysvalloissa verovelvollinen

Osana rekisteröinti- ja sijoitusprosessia asianomaiselta Käyttäjältä pyydetään suostumus näiden tietojen käsittelyyn.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän rekisteröinti on tarpeen, jotta voidaan tehdä sopimus kyseisen Käyttäjän kanssa tai toteuttaa sopimusta edeltäviä toimenpiteitä.

Käyttäjien tunnistaminen on tarpeen lainsäädännöllisistä syistä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos kyseinen Käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Jos rekisteröinti palvelee sellaisen sopimuksen toteuttamista, jonka osapuolena Käyttäjä on, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista, tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin. Tämä koskee tietoja, jotka on kerätty rekisteröintiprosessin aikana sopimuksen toteuttamiseksi, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä, kun tietoja ei enää tarvita sopimuksen tekemiseen. Sopimuksen tekemisen jälkeenkin voi olla tarpeen, että säilytämme sopimusosapuolen henkilötietoja, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme tai oikeudelliset velvoitteemme.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus peruuttaa rekisteröitymisesi milloin tahansa käyttöehtojemme mukaisesti. Voit milloin tahansa saada sinusta tallennetut tiedot oikaistua.

Käyttäjät voivat pyytää tietojen poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi.

Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain siltä osin kuin sopimus- tai lakisääteiset velvoitteet eivät estä poistamista.

XV. AML – Due Diligence

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Säänneltyjen rahoituspalvelujen tarjoajina olemme EU:n rahanpesun vastaisen regulaation (direktiivi (EU) 2015/849; "EU:n AML-regulaatio") mukaan ilmoitusvelvollinen yhteisö. Ilmoitusvelvollisena meidän on suoritettava asiakkaan due diligence -toimenpiteet, jotka on määritelty EU:N AML-regulaation 13 artiklassa. Käyttäjän asuinmaasta riippuen asiakkaan due diligence -toimenpiteisiin kuuluu käyttäjien autentikaatio yhdessä kolmansien osapuolien Onfido Limited, Deutsche Post AG, Lionware GmbH, Authada Gmbh ja Signicat AS kanssa.

Autentikaation yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Osoite
 • Kansallinen tunnistenumero
 • Syntymäaika
 • Syntymäpaikka
 • Kansalaisuus
 • Henkilöllisyystodistuksen myöntävä viranomainen
 • Henkilötodistuksen myöntämispaikka
 • Henkilötodistuksen myöntämispäivä

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteinen velvollisuutemme noudattaa EU:n AML-regulaatiosta johtuvia due diligence -velvoitteita. Oikeusperusteena on näin ollen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely palvelee yksinomaan EU:n AML-regulaatiosta johtuvien oikeudellisten velvoitteidemme täyttämistä.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin. Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Käyttäjällä on mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi. Lisätietoja saat Onfido Limited, Deutsche Post AG:n, Lionsware GmbH:n, AUTHADA GmbH:n ja Signicat AS:n tietosuojakäytännöistä.

XVI. AML – Yksinkertaistettu Due Diligence

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Tapauksissa, joissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on erityisen pieni, rekisterinpitäjän voi soveltaa yksinkertaistettuja due diligence -velvoitteita, jotka on määritelty EU:n AML-regulaation 15 artiklassa.

Autentikaatio suoritetaan seuraavasti:

Automaattinen vertailu suoritetaan SCHUFA Holding AG:n tietokantaan GiroIdentPlus -järjestelmän tai Crif GmbH:n (Crif Bürgel) vastaavan järjestelmän kautta. Käyttäjän pyydetyt pankkitiedot tarkistetaan ja pyydetyn henkilön tietoja verrataan yhdessä pankkitunnuksen ja tilinumeron tai IBAN-tilinumeron kanssa olemassa olevaan tietokantaan. Seuraavia henkilötietoja käsitellään: 

 • Sukunimi, etunimi
 • osoite
 • Syntymäaika
 • Pankkitiedot

Edellä kuvattuja todennusprosesseja sovelletaan vain Käyttäjiin, joiden asuinmaa on Saksassa tai Itävallassa.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteinen velvollisuutemme noudattaa EU:n rahanpesuasetuksesta johtuvia due diligence -velvoitteita. Oikeusperusteena on näin ollen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely palvelee yksinomaan sovellettavasta EU:n AML-regulaatiosta johtuvien oikeudellisten velvoitteidemme täyttämistä.      

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin. Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Käyttäjällä on milloin tahansa mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi. Lisätietoja on SCHUFA Holding AG:n ja Crif GmbH:n tietosuojaselosteissa.

XVII. Helmet Capital Oy:n hankkeet

Helmet Capital Oy on finanssialan yritys, joka sijoittaa pääomaa muihin yrityksiin. Helmet Capital Oy käyttää osaa Invesdor INV AG:n teknisestä infrastruktuurista palveluidensa tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Helmet Capital Oy:n asiakkaiden tulee rekisteröityä ja luoda asiakasprofiili Invesdor INV AG:n teknisen infrastruktuurin kautta voidakseen käyttää kyseisiä palveluita.

Helmet Capital Oy ja Invesdor INV AG ovat GDPR:ssä tarkoitettuja yhteisrekisterinpitäjiä. Tietojenkäsittelyn yksityiskohtien osalta viittaamme tämän tietosuojaselosteen kohtaan " Rekisteröityminen".

XVIII. Ownersportal

Osakasluetteloiden hallintaan tarkoitetun Ownersportal-palvelun osalta toimimme ainoastaan henkilötietojen käsittelijänä, ja palvelua käyttävä yritys toimii rekisterinpitäjänä.

XIX. Kumppanuusohjelmat

Käytämme myös seuraavia kumppanuusohjelmia:
Oma kumppanuusohjelma, FinanceAds

XX. Sisällönjakeluverkot

Käytämme myös seuraavia sisällönjakeluverkkoja:
Microsoft Azure CDN, Fastly

XXI. Liitännäiset

Käytämme liitännäisiä eri tarkoituksiin. Käytetyt liitännäiset on lueteltu alla:

Google Tag Manager

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme Google Tag Manageria, jonka tarjoaa Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanti ("Google"). Google Tag Managerin avulla voidaan hallita Googlen palveluiden ja kolmansien osapuolien tarjoajien tunnisteita ja upottaa niitä nippuun. Tunnisteet ovat verkkopresenssin pieniä koodielementtejä, joita käytetään muun muassa verkkosivuston kävijämäärien ja käyttäytymisen mittaamiseen, verkkomainonnan ja sosiaalisten kanavien vaikutusten tallentamiseen, uudelleenmarkkinoinnin ja kohdentamisen käyttöön sekä verkkopresenssien testaamiseen ja optimointiin. Kun Käyttäjä vierailee verkkosivustolla, Käyttäjän selaimelle lähetetään senhetkinen tunnisteen kokoonpano. Se sisältää ohjeet siitä, mitkä tunnisteet tulisi käynnistää. Google Tag Manager käynnistää muita tunnisteita, jotka voivat kerätä tietoja. Tietoja näistä löytyy tämän tietosuojakäytännön kohdista, jotka koskevat vastaavien palveluiden käyttöä. Google Tag Manager ei pääse käsiksi näihin tietoihin.

Lisätietoja Google Tag Managerista löydät Googlen verkkosivuilta ja Googlen tietosuojakäytännöistä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on integroida tehokkaasti kolmannen osapuolen palvelut.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleensä asianomaisen Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain edellyttämällä tavalla. Googlen mukaan palvelinlokeissa olevat mainostiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden ja osa evästetiedoista 18 kuukauden kuluttua.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmansien osapuolten evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, käyttämällä selaimesi "Älä jäljitä" -toimintoa, poistamalla selaimessasi komentosarjakoodin suorittamisen käytöstä tai asentamalla selaimeesi komentosarjojen esto-ohjelman.

Voit myös estää evästeiden tuottamien tietojen keräämisen Googlelle ja verkkoläsnäolosi (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä näiden tietojen käsittelyn Googlessa lataamalla ja asentamalla selainlaajennuksen.

Voit poistaa henkilötietojesi käytön Googlen toimesta käytöstä Googlen verkkosivustolla.
Löydät lisätietoja vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista Googlen tietosuojakäytännöistä.

Google Analytics

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme Google Analyticsia, joka on Google Ireland Ltd:n, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanti ("Google") tarjoama web-analyysipalvelu. Google Analytics tutkii muun muassa verkkosivuston kävijöiden alkuperää, heidän yksittäisillä sivuilla viettämäänsä aikaa ja hakukoneiden käyttöä, mikä mahdollistaa mainoskampanjoidemme paremman seurannan. Google asettaa tietokoneellesi evästeen, jonka avulla voidaan tallentaa ja analysoida henkilötietoja, erityisesti kyseisen Käyttäjän toimintaa (erityisesti mitä sivuja on käyty ja mitä elementtejä on klikattu), laite- ja selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), tietoja näytetyistä mainoksista (erityisesti mitä mainoksia näytettiin ja klikkailiko Käyttäjä niitä) sekä myös mainoskumppaneilta saatuja tietoja (erityisesti pseudonymisoituja käyttäjätunnuksia). Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään Googlen yhdysvaltalaisille palvelimille ja se tallentaa ne sinne. Jos IP-osoitteiden anonymisointi on aktivoitu verkkosivustolla, Google typistää IP-osoitteesi etukäteen EU:n tai ETA:n jäsenvaltioiden alueella. Vain poikkeustapauksissa IP-osoite siirretään kokonaisuudessaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä lähetyksen jälkeen. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Voit kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa. Jos kuitenkin kiellät evästeiden käytön, et ehkä pysty käyttämään verkkosivuston kaikkia toimintoja. 

Lisätietoja Googlen suorittamasta tietojenkäsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleensä asianomaisen Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain edellyttämällä tavalla. Googlen mukaan palvelinlokeissa olevat mainostiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden ja osa evästetiedoista 18 kuukauden kuluttua.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn laillisuuteen. 

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmannen osapuolen evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, käyttämällä selaimesi "Älä jäljitä" -toimintoa, poistamalla selaimessasi komentosarjakoodin suorittamisen käytöstä tai asentamalla selaimeesi komentosarjojen esto-ohjelman. 

Voit myös estää evästeiden tuottamien tietojen keräämisen Googlelle ja verkkoläsnäolosi (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä näiden tietojen käsittelyn Googlessa lataamalla ja asentamalla selainlaajennuksen.

Voit poistaa henkilötietojesi käytön Googlen toimesta käytöstä Googlen verkkosivustolla. 
Löydät lisätietoja vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista Googlen tietosuojakäytännöstä.

Piwik PRO

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustomme käyttää Piwik PRO -verkkosanalyysipalvelua (Piwik Pro GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln, Saksa). Näin saadut tiedot tallennetaan yksinomaan anonymisoidussa muodossa markkinointi- ja optimointitarkoituksiin. Lisäksi luodaan pseudonyymejä käyttöprofiileja. Tätä varten käytetään evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi suostumuksesi jälkeen. Tämä mahdollistaa pseudonyymin analyysin verkkosivustomme käytöstäsi. Analysoimme myös verkkosivujen kävijöiden toimintaa (verkkosivujen käyttökertojen määrä). Tämä tapahtuu nimettömänä, ja IP-osoite katkaistaan välittömästi keräämisen jälkeen.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tätä ohjelmistoa käytetään tietojen keräämiseen verkkosivuston optimointia ja verkkosivustokäyntien tilastollista arviointia varten.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain edellyttämällä tavalla.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Voit estää henkilötietojesi käsittelyn milloin tahansa muuttamalla selaimesi evästeasetuksia. 

Löydät lisätietoja vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista Piwik PRO:n tietosuojakäytännöstä.

Hotjar

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta ("Hotjar"), tarjoamaa Hotjar-verkkosanalyysipalvelua. Hotjar käyttää muun muassa evästeitä, jotka mahdollistavat verkkopalvelumme käytön analysoinnin. Tämä mahdollistaa henkilötietojen tallentamisen ja analysoinnin, erityisesti kyseisen Käyttäjän toiminnan (erityisesti, millä sivuilla on käyty ja mitä elementtejä on klikattu), laite- ja selaintiedot (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä) sekä seurantakoodin (pseudonymisoitu käyttäjätunnus). Hotjar siirtää tällä tavoin kerätyt tiedot Irlannissa sijaitsevalle palvelimelle ja tallentaa ne sinne anonymisoidussa muodossa. Lisätietoja Hotjarin suorittamasta tietojen käsittelystä on saatavilla Hotjarin tietosuojakäytännössä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hotjar-liitännäistä käytetään käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen ja verkkoläsnäolomme optimointiin.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleensä Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain edellyttämällä tavalla.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Voit estää Hotjarin suorittaman henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn estämällä kolmansien osapuolten evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, käyttämällä selaimesi "Älä jäljitä" -toimintoa, poistamalla selaimessasi komentosarjakoodin suorittamisen käytöstä tai asentamalla selaimeesi komentosarjojen esto-ohjelman. Voit poistaa Hotjarin suorittaman henkilötietojesi käsittelyn käytöstä Hotjarin verkkosivustolla.

Tietoja Hotjaria koskevista vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista löydät Hotjarin tietosuojakäytännöstä.

Facebook Retargeting

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme Facebook Retargeting -nimisen mainoslisäosan toimintoja, jotka tarjoaa Meta Platforms Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti ("Facebook"). 
Facebook Retargeting -lisäosaa käytetään mainoskampanjoiden toteuttamiseen ja vuorovaikutukseen näiden kampanjoiden kanssa. Facebook Retargeting muistuttaa Käyttäjiä tuotteista, joita he ovat hakeneet tai katselleet mutta eivät ole ostaneet. Facebook tallentaa evästeet päätelaitteeseesi. 

Facebook käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Tiedot kyseisen Käyttäjän toiminnasta 
 • Käytetyt verkkosivustot
 • Mitkä tuotteet on näytetty
 • Mitä mainoksia on klikattu
 • Laitetiedot, erityisesti laitetyyppi ja IP-osoite.
 • Käyttäjän Facebook-tili, jos hän on kirjautunut Facebookiin.

Tietoja käsitellään Facebook Inc:n palvelimilla, Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Muita tietojen vastaanottajia ovat Facebookin palveluntarjoajat ja palveluntarjoajat. 

Lisätietoja Facebookin suorittamasta tietojenkäsittelystä löytyy Facebookin tietosuojakäytännöstä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Facebook Retargeting -lisäosaa mainosten näyttämiseen eri alustoilla ja sen analysoimiseen, miten Käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa näiden mainosten kanssa. Tällä tavoin pyrimme näyttämään Käyttäjille henkilökohtaista mainontaa.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleensä kyseisen Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain edellyttämällä tavalla.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Voit estää Facebookia keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmansien osapuolten evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, käyttämällä selaimesi "Älä jäljitä" -toimintoa, poistamalla selaimessasi komentosarjakoodin suorittamisen käytöstä tai asentamalla selaimeesi komentosarjojen esto-ohjelman. 

Facebookin käyttäjille suunnatun henkilökohtaisen mainonnan poistaminen käytöstä on mahdollista Facebookin verkkosivustolle kirjautuneille käyttäjille.

Lisätietoja Facebookia koskevista vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista löytyy Facebookin tietosuojakäytännöstä.

LinkedIn Insight Tag

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme LinkedIn Insight Tag -nimisen markkinointiliitännäisen toimintoja, joita tarjoaa LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti ("LinkedIn"). Liitännäisen avulla voimme saada tietoja verkkosivuston kävijöistä ja tehdä yksityiskohtaisia kampanjaraportteja. 

LinkedIn käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoja:

 • URL-osoite
 • Lähettäjän URL-osoite 
 • IP-osoite lyhennettynä tai hashed-menetelmällä
 • Laitteen ja selaimen ominaisuudet sekä aikaleima.
 • LinkedInin evästeet tallennetaan päätelaitteellesi. Lisätietoja käytetyistä evästeistä on LinkedInin tietosuojakäytännössä. 

LinkedIn ei jaa kanssamme henkilötietoja, vaan se toimittaa ainoastaan yhteenlaskettuja yleisö- ja mainosraportteja. LinkedIn tarjoaa myös uudelleenmarkkinointitoimintoa, jonka avulla voimme näyttää sinulle kohdennettua henkilökohtaista mainontaa verkkosivustomme ulkopuolella paljastamatta henkilöllisyyttäsi. 

Lisätietoja siitä, miten LinkedIn käsittelee tietoja, on LinkedInin tietosuojakäytännössä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

LinkedIn Insight Tagin käyttö auttaa meitä keräämään tietoja verkkosivuston kävijöistä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleensä asianomaisen Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto

LinkedIn-käyttäjien ID:t poistetaan seitsemän päivän kuluessa tietojen pseudonymisoimiseksi. Tämän jälkeen jäljelle jäävät pseudonymisoidut tiedot poistetaan 180 päivän kuluessa.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Voit estää LinkedInin suorittaman henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn estämällä kolmansien osapuolten evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, käyttämällä selaimesi "Älä jäljitä" -toimintoa, poistamalla selaimessasi komentosarjakoodin suorittamisen käytöstä tai asentamalla selaimeesi komentosarjojen eston.

Lisätietoa LinkedIniä koskevista vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista löytyy LinkedInin tietosuojakäytännöstä.

Calendly

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käyttäjillä on mahdollisuus varata tapaaminen yhteyshenkilöidemme kanssa verkkosivustollamme. Käytämme verkkokalenteria "Calendly" ajanvarauksen pyytämiseen ja valitsemiseen. Calendly on Calendly, LLC:n palvelu, 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754, Yhdysvallat. Kun Käyttäjä painaa varauspainiketta, Käyttäjä yhdistetään automaattisesti yhden yhteyshenkilömme ajanvaraustiliin Calendlyssä. Kun Käyttäjä on valinnut tapaamisen, vahvistanut sen ja syöttänyt yhteystietonsa ja kysymyksensä, hän saa Calendlyltä sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan hänen tapaamisensa.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.   

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on järjestää Käyttäjien pyytämiä tapaamisia ja mahdollistaa pyynnön käsittely mahdollisten kyselyjen yhteydessä.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot pysyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi.
Lisätietoja Calendlyyn liittyvistä vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista on Calendlyn tietosuojakäytännössä.

Landbot

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme Landbot, HELLO UMI S.L., Calle Garrigues, 5, 8º GL, 46001 Valencia, Espanja ("Landbot"), Landbotin chatbot-rakentajan Landbotin toimintoja. Landbotin avulla voimme käsitellä verkkosivuston kävijöiden pyyntöjä chatbotin avulla. 

Landbot käsittelee seuraavia henkilötietoja: 

 • Tiedot, jotka jaat kanssamme chatbotin kautta

Lisätietoja Landbotin suorittamasta tietojenkäsittelystä on Landbotin tietosuojakäytännössä.   

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Landbotia tarjoamaan chatbotin verkkosivustollamme. Sen avulla voimme vastata verkkosivuston kävijöiden kyselyihin ja tallentaa ne automaattisesti.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleensä asianomaisen Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain edellyttämällä tavalla.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 
Voit estää Landbotin suorittaman henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn estämällä kolmansien osapuolten evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, käyttämällä selaimesi "Älä jäljitä" -toimintoa, poistamalla selaimestasi komentosarjakoodin suorittamisen käytöstä tai asentamalla selaimeesi komentosarjojen estoohjelman.

Lisätietoja Landbotin vastustamis- ja poistovaihtoehdoista löydät Landbotin tietosuojakäytännöstä.

Zendesk     

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme Zendesk GmbH:n, Neue Schönhauser Str. 3-5, 10178 Berliini ("Zendesk") tarjoamaa ohjelmaa. Käytämme ohjelmaa sähköpostiin, push-viesteihin, live-chatteihin ja FAQ-keskukseen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää evästeitä. Evästeet mahdollistavat internet-selaimen tunnistamisen. Tämän seurauksena voidaan tallentaa ja analysoida henkilötietoja, erityisesti Käyttäjän toimintaa (erityisesti, millä sivuilla on käyty ja mitä elementtejä on klikattu) sekä laite- ja selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä). Näistä anonymisoiduista tiedoista voidaan luoda käyttäjäprofiileja salanimellä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Zendeskiä, jotta halukkaat verkkosivuston kävijät voivat olla helpommin yhteydessä asiakaspalveluumme erityisesti tukiaiheiden yhteydessä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on aina asianomaisen Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on täytetty.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Voit estää Zendeskin suorittaman henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn estämällä kolmansien osapuolten evästeiden tallentamisen tietokoneellesi, käyttämällä selaimesi "Älä jäljitä" -toimintoa, poistamalla selaimestasi komentosarjakoodin suorittamisen käytöstä tai asentamalla selaimeesi komentosarjojen esto-ohjelman. 
Lisätietoja on Zendeskin tietosuojakäytännössä.

FinanceAds

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

FinanceAds on palveluntarjoaja mainostajille ja verkkosivustoille, joka tarjoaa markkinoinnin tuloksellisuuspalveluja, mukaan lukien mainonnan onnistumisen mittaaminen ja seuranta. FinanceAds käyttää evästeitä mainonnan onnistumisen määrittämiseen. Näihin evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja, sillä ne ovat anonymisoituja seurantatunnuksia. 

Lisätietoja FinanceAdsin suorittamasta tietojenkäsittelystä on FinanceAdsin tietosuojakäytännössä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hankkia uusia kumppanuuksia ja optimoida tarjontaamme.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Kyseisen Käyttäjän selaimeen integroitujen FinanceAds-parametrien kesto on 90 päivää.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

FinanceAdsin tietosuojakäytännöstä löytyy myös tietoa vastustamismahdollisuuksista ja opt-out linkki.

Bing-mainokset

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme sivuillamme Microsoft Corporationin, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, konversioseurantaa. Tämä tarkoittaa, että Microsoft Bing Ads tallentaa evästeen tietokoneellesi, jos olet siirtynyt verkkosivuillemme Microsoft Bing -mainoksen kautta. Tällä tavoin Microsoft Bing ja me voimme tunnistaa, että joku on klikannut mainosta, ohjautunut verkkosivustollemme ja saapunut ennalta määritetylle kohdesivulle (muuntosivulle).

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tätä ohjelmistoa käytetään tietojen keräämiseen verkkosivustomme tarvelähtöistä suunnittelua varten sekä verkkosivustokäyntien tilastolliseen arviointiin markkinointi- ja optimointitarkoituksissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

4. Varastoinnin kesto, tietojen vastustamis- ja poistamismahdollisuudet

Jos et halua, että Microsoft käyttää käyttäytymistäsi koskevia tietoja edellä selostetulla tavalla, voit kieltää tätä varten tarvittavan evästeen asettamisen - esimerkiksi selaimen asetuksella, joka yleensä poistaa evästeiden automaattisen asettamisen käytöstä. Voit myös estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämisen sekä näiden tietojen käsittelyn Microsoftin toimesta klikkaamalla seuraavaa linkkiä: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE to declare your objection. Lisätietoja tietosuojasta ja Microsoftin ja Bing Adsin käyttämistä evästeistä löytyy Microsoftin verkkosivuilla osoitteessa https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Tällä verkkosivustolla käytetään Google AdSense -palvelua. Tämä on Google Inc:n, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tarjoama palvelu mainosten integroimiseksi. Google AdSense käyttää evästeitä. Nämä ovat tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Google AdSense käyttää myös verkkojäljittimiä, jotka ovat näkymättömiä grafiikoita, joiden avulla Google voi analysoida tämän verkkosivuston klikkauksia, tämän verkkosivuston liikennettä ja muita vastaavia tietoja.

Evästeiden ja verkkojäljittimien avulla saadut tiedot, IP-osoitteesi ja mainosmuotojen toimitus siirretään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle ja tallennetaan sinne. Google voi jakaa näitä kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos Google tekee sopimuksen kolmansien osapuolten kanssa tietojen käsittelystä. Google kuitenkin yhdistää IP-osoitteesi muihin tallennettuihin tietoihin.

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tätä ohjelmistoa käytetään tietojen keräämiseen verkkosivustomme tarvelähtöistä suunnittelua varten sekä verkkosivustokäyntien tilastolliseen arviointiin markkinointi- ja optimointitarkoituksissa.

3. Henkilötietojenkäsittelyn oikeusperusta

Käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

4. Varastoinnin kesto, vastustamis- ja poistamismahdollisuudet

Voit estää edellä mainittujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi muokkaamalla Internet-selaimesi asetuksia. Tämä voi kuitenkin tarkoittaa, että tämän verkkosivuston sisältöä ei voi enää käyttää samassa laajuudessa. Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat suostumuksesi siihen, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä esitetyllä tavalla ja edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Unbounce

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Unbounce, unbounce Marketing Solutions Inc, 400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Kanada, V6B 5A1, on työkalu, jonka avulla integroimme ponnahdusikkunoita verkkosivuillemme tai luomme sosiaalisen median kampanjoita, joiden tarkoituksena on helpottaa uutiskirjeemme tilaamista. Henkilötietojasi käsitellään vain, jos syötät ne itse.

Seuraavia tietoja käsitellään:

- Etunimi, sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Kielivalinta

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, jotta Käyttäjien olisi mahdollisimman helppoa tilata uutiskirjeemme ja jotta verkkosivustomme palvelu olisi mahdollisimman optimaalinen.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jos Käyttäjä on tilannut uutiskirjeen ja antanut suostumuksensa.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne kerättiin, eikä niiden säilyttämiseen ole muita syitä tai velvoitteita.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Käyttäjällä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fi. Lisäksi viittaamme Unbouncen tietosuojaselosteeseen, josta löytyy lisätietoja vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista.

Zapieri

1. Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Zapier, Zapier, Inc. 548 Market St. #62411. San Francisco, CA 94104-5401, on API-työkalu, joka auttaa siirtämään Käyttäjän syöttämät henkilötiedot, kun hän tilaa uutiskirjeen palveluntarjoajan Unbouncen (ks. edellä) sivustollemme integroidun ponnahdusikkunan kautta uutiskirjeen jakelujärjestelmäämme.

Seuraavia tietoja käsitellään:

- Etunimi, sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Kielivalinta

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, jotta voimme optimoida palveluitamme ja käyttäjäkokemusta verkkosivustollamme, erityisesti uutiskirjeemme yhteydessä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on pääasiassa asianomaisen Käyttäjän suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sekä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, eikä niiden säilyttämiseen ole muita syitä tai velvoitteita.

5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistoon

Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@invesdor.fe. Lisäksi viitattaamme Zapierin tietosuojaselosteeseen, josta löytyy lisätietoja vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista.