Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Taloushallinto digitalisoituu ja siirtyy pilveen. Tule mukaan, sijoita Heerokseen! 
Tämä ei ole osakeannista laadittu virallinen yhtiöesite. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Heeros Oyj:n julkistamaan yhtiöesitteeseen, joka on saatavilla tämän sivun lopun liitetiedostoista.

Tiedot sijoituksesta

Tyyppi:
Osakeanti

Tarinamme

Heeros on vuonna 2000 perustettu suomalainen sähköisiin taloushallinnon ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyhtiö - toimialansa edelläkävijä. Digitalisaation myötä käynnissä oleva taloushallinnon sähköistyminen mullistaa tilitoimistojen ja yritysten arkea. Me Heeroksella haluamme olla aktiivisessa roolissa luomassa edellytyksiä sähköiselle murrokselle tarjoamalla asiakkaillemme itsenäisen, joustavan ja kustannustehokkaan pilvipohjaisen taloushallinnon ohjelmistoratkaisun.

“Visionamme on olla tilitoimistojen ja pk-yritysten johtava kumppani digitaalisessa taloushallinnossa.”

Liiketoimintamallimme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme sähköisen taloushallinnon kokonaisratkaisun, joka kattaa kaikki taloushallinnon perustehtävät paperilaskujen optisesta tulkinnasta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja arkistointiin sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan. Toimitamme tuotteemme asiakkaillemme helppokäyttöisenä ja modulaarisena pilvipalveluna SaaS-palvelumallilla, jolloin he voivat valita itselleen tärkeät toiminnallisuudet ja maksaa vain käyttämistään palveluista. Ratkaisuamme käyttää jo yli 8 000 yritystä ja yhteisöä yhdeksässä maassa. Kuukausitasolla välitämme yli 400 000 laskua.

Toimialan itsenäinen kotimainen edelläkävijä

Heeros keskittyy ohjelmistokehitykseen – emme kilpaile omien asiakkaidemme kanssa tilitoimistopalveluissa. Toimimme ketterämmin kuin toimialamme suuret pelurit ja toisaalta joustavammalla ja kattavammalla tuoteportfoliolla kuin meitä pienemmät toimijat. Haluamme tarjota asiakkaillemme aidosti kotimaisen ja taustajärjestelmistä riippumattoman vaihtoehdon digitalisaatiokumppaniksi.

Markkinat kasvavat Suomessa ja Euroopassa

Meillä on merkittävää kasvupotentiaalia hyödynnettävissä kotimarkkinoillamme Suomessa. Olemme kasvaneet vuodesta 2008 lähtien keskimäärin yli 20% vuosivauhtia. Kasvuamme ovat vauhdittaneet sähköisen taloushallinnon yleistyminen, tuoteportfoliomme laajentuminen sekä tilitoimistoasiakkaiden määrän ja keskilaskutuksen kasvu.

Tuotekehityksen ja kansainvälistymisen ohella kasvustrategiamme kulmakiven muodostaa kasvumme jatkuminen kotimaassa. Kotimaan kasvu tulee käytännössä uusista tilitoimistoasiakkaista, uusista tilitoimiston loppuasiakkaista, uusista suorista asiakkuuksista sekä uusien modulien myynnistä nykyisille asiakkaillemme.

Kansainvälinen laajentuminen puolestaan avaa meille uusia kasvupolkuja pitkälle tulevaisuuteen. Uskomme, että Pohjoismaiden ulkopuolisen Euroopan alhainen digitalisaatioaste luo kuitenkin ison markkinan ja otollisen kilpailukentän Heeroksen kaltaiselle toimijalle, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin.

Visionamme on olla tilitoimistojen ja pk-yritysten johtava kumppani digitaalisessa taloushallinnossa, niin Suomessa kuin valituilla markkina-alueilla Euroopassakin. Meillä on jo 227 osakkeenomistajaa, joista valtaosa tuli mukaan vuonna 2015 järjestämällämme joukkorahoituskierroksella. First North -listautuminen on seuraava luonteva askel kasvustrategiassamme. Listautumisannilla kerättävillä varoilla mahdollistamme kasvustrategiamme nopeamman toteuttamisen, panostukset tuotekehitykseen sekä ulkomaantoimintojen laajentamiseen.

Tervetuloa mukaan digitalisoimaan taloushallintoa kanssamme! 

 

Matti Lattu

Toimitusjohtaja, Heeros Oy

 

Kuvio 1. Heeros lukuina

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Strategia

Heeroksen liiketoimintastrategia mahdollistaa tulevina vuosina vahvan liiketoiminnan kasvun. Heeroksen kasvustrategia perustuu kasvuun kotimaassa, tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen.

Heeroksen kasvu kotimaassa perustuu uusien asiakkaiden saamiseen, nykyasiakkaiden (tilitoimistojen) uusiin loppuasiakkaisiin ja nykyisten loppuasiakkaiden käytön kasvuun ja uusien palvelukokonaisuuksien eli moduuleiden käyttöönottoon. 

Tuotekehitys

Heeroksen nykyinen tuoteportfolio kattaa kaikki taloushallinnon perustoiminnallisuudet. Kehittämällä lisäominaisuuksia tuoteperheeseensä Heeros kykenee lisäämään asiakaskohtaista laskutusta, hankkimaan uusia asiakkaita sekä kasvattamaan tuotteidensa käyttöastetta tilitoimistojen loppuasiakkaissa. 

Kansainvälistyminen

Heeroksella on vielä merkittävää kasvupotentiaalia kotimarkkinoillaan Suomessa. Yhtiö uskoo samanaikaiseen vahvaan kansainväliseen laajentumiseen. Etenkin muissa Pohjoismaissa ja Benelux-maissa on tarve sähköisiä taloushallinnon ratkaisuja tarjoavalle edelläkävijälle. 

 

Markkinat

Taloushallinto sähköistyy ja pilvipalvelut yleistyvät 

Digitalisaation myötä käynnissä oleva taloushallinnon sähköistyminen on merkittävä tilitoimistojen ja yritysten arkea mullistava ilmiö. Pilvipalveluna toimivat Software-as-a-Service (SaaS) -ohjelmistot yleistyvät nopeasti korvaamaan vanhoja lisenssipohjaisia ohjelmistoja. SaaS-pohjaisten ratkaisuiden kehitys on voimakasta myös taloushallinnossa yritysten ja muiden taloudellisten toimijoiden välisten laskutransaktioiden siirtyessä sähköiseen muotoon. Sähköisillä laskuilla eli e-laskuilla saavutetaan muun muassa tehokkuus- ja kustannusetuja sekä helpotetaan raportointia esimerkiksi yritysten ja viranomaistahojen välillä. Useassa Euroopan maassa käytetään edelleen paljon perinteisiä paperilaskuja, etenkin yritysten välillä (B2B) sekä yritysten ja julkishallinnon välillä (B2G/ G2B) tapahtuvissa laskutransaktioissa.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä taloushallinnon digitalisaatiossa verrattuna muuhun Eurooppaan, mukaan lukien e-laskujen käyttöaste. Siitä huolimatta myös Pohjoismaissa on runsaasti potentiaalia esimerkiksi e-laskujen käyttöasteen lisäämiseen.

SaaS-ratkaisut tarjoavat usein edullisemman ja helppokäyttöisemmän vaihtoehdon käyttäjälleen verrattuna raskaisiin lisenssiohjelmistoihin, joten ne ovat etenkin pienten ja keskisuurten yritysten suosiossa. Pk-yritykset ovatkin suuria yrityksiä valmiimpia siirtymään käyttämään pilvipalveluna toimivia taloushallinnon ohjelmistoja. Sen sijaan suuret yritykset käyttävät usein omia ”on-site” -järjestelmiä, jotka toimivat yrityksen omassa tuotantoympäristössä. 

Tilitoimistoalan kehitys Suomessa

Heeroksen tärkein markkina-alue on vakaasti kasvanut tilitoimistoala, joka muodostaa noin 70 % yhtiön liikevaihdosta. Suomen tilitoimistoala on hyvin fragmentoitunut, sillä Suomessa on yli 4 300 tilitoimistoa. Alalle tulo on helppoa, sillä muodollisia vaatimuksia ei ole ja edulliset pilvipalveluratkaisut mahdollistavat toiminnan aloittamisen ilman merkittäviä alkuinvestointeja.

Alan tasainen kasvu johtuu osin lakisääteisten kirjanpitovaatimusten olemassaolosta sekä lisääntyneestä kirjanpidon sääntelystä. Tilitoimistopalvelujen kysyntää lisää myös yleinen transaktiomäärien lisääntyminen sekä liiketoimintaympäristön monimutkaistuminen, mikä on osaltaan johtanut asiantuntijapalveluiden roolin korostumiseen. Tilitoimistot ovat myös ottaneet hoitaakseen uusia asioita kuten palkanlaskentaa. Tilitoimistojen määrän kasvusta huolimatta alalla on tapahtunut jonkin verran konsolidointia suurten tilitoimistoketjujen ostaessa pienempiä itsenäisiä tilitoimistoja. Suurilla tilitoimistoketjuilla on Suomessa ollut tyypillisesti omat ohjelmistot käytössä, eivätkä ne ole Heeroksen potentiaalisia asiakkaita.

Markkinoiden kasvun ajurina toimii taloushallinnon digitalisaatio

SEPA:n tuomat mahdollisuudet

  • Euroopan yhteinen maksualue (SEPA) nopeuttaa taloushallinnon digitalisoitumista
  • Mahdollistaa pääsyn Euroopan markkinoille
  • Helpottaa mukautumista kansainvälisillä markkinoilla

Verkkolaskutus

  • Julkinen valta ja suuryritykst pakottavat pienempiä toimijoita verkkolaskujen käyttöönottoon
  • Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan noin 80 % sähköisen laskutuksen potentiaalista on Suomessa hyödyntämättä. Puutteita on erityisesti pienten yritysten välisessä laskutuksessa

Sähköistymisen tuomat mahdollisuudet

  • Internetsovellusten, päätelaitteiden sekä verkkojen kehittyminen
  • Mobiilipäätelaitteiden yleistyminen, kehitys ja asiakkaiden vaatimukset mobiilipalveluista ja -sovelluksista

Viranomaissäännökset ja lainsäädännön muutokset

  • Kiristyneet raportointivaatimukset
  • Muutokset lainsäädännössä antavat mahdollisuuden ajaa sisään uusia toimintatapoja ja hyödyntää tehokkaammin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia
  • Kansallinen tulorekisteri vuodesta 2019 eteenpäin ajaa palkanlaskennan digitalisoitumista 

Kilpailukenttä

Heeroksen kotimainen kilpailukenttä muodostuu pääasiassa kahdesta erilaisesta toimijaryhmästä: suurista tilitoimistoista, jotka omistavat omat taloushallinto-ohjelmistonsa, sekä pienistä itsenäisistä ohjelmistotaloista.

Suurimmat kilpailijat ovat nykyisin pääosin ulkomaisessa omistuksessa oleva Accountor ja norjalainen Visma, jotka tarjoavat taloushallinto-ohjelmistojen lisäksi myös tilitoimistopalveluja. Kummankin kilpailijan ohjelmistoliiketoiminta Suomessa on kehittynyt pitkälti yritysostojen kautta. Koska Heeroksen pääasiakasryhmä on tilitoimistot, toimii se itsenäisenä tilitoimistojen ohjelmistotoimittajana, eikä itse kilpaile niiden kanssa loppuasiakkaista, toisin kuin Accountor ja Visma.

Toinen kilpailijaryhmä muodostuu Heeroksen kaltaisista Accountoria ja Vismaa pienemmistä ohjelmistoyhtiöistä kuten Netbaron, Lemonsoft ja Maestro. Näille kilpailijoille on ominaista, että ne tarjoavat usein taloushallinto-ohjelmistojaan osana laajempaa ERP-toiminnanohjausjärjestelmää (ERP, Enterprise Resource Planning), kun Heeros keskittyy pelkästään taloushallinnon ratkaisuihin. Heeroksen kilpailuetuna on tuotteiden joustavuus ja modulaarisuus, kun riippuvuutta tietystä ERP-järjestelmästä ei synny. Toisaalta ERP-toimittajat ovat suurempi kilpailijaryhmä Heeroksen suorien asiakkaiden segmentissä.

Kilpailutilanne Heeroksen ulkomaisilla markkinoilla on pääsääntöisesti samanlainen kuin Suomessa: muutama isompi kansainvälinen toimija sekä suuri joukko paikallisia pienempiä ja erikoistuneita ohjelmistoyrityksiä. Heeroksen johto uskoo, että Pohjoismaiden ulkopuolisen Euroopan alhainen digitalisaatioaste luo kuitenkin ison markkinan ja otollisen kilpailukentän Heeroksen kaltaiselle toimijalle, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin. 

 

Liiketoimintamalli

Heeros tarjoaa asiakkailleen sähköisiä taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja, jotka kattavat kaikki taloushallinnon perustehtävät paperilaskujen optisesta tulkinnasta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja arkistointiin sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan. 

Heeroksen tuotteet toimitetaan helppokäyttöisenä ja modulaarisena pilvipalveluna toimivana ohjelmistoperheenä, josta asiakas voi valita itselleen tärkeät toiminnallisuudet. Heeroksen tuotteet tarjotaan Software-as-a-Service (SaaS) -palvelumallilla, jolloin asiakkaat maksavat Heeroksen tuotteista ja palveluista käytön laajuuden mukaan. 

Asiakkaan kuukausimaksu koostuu perusmaksusta sekä käytössä olevien tuotemoduulien tyypin ja lukumäärän mukaan määräytyvästä lisämaksusta. Kuukausimaksun lisäksi Heeros laskuttaa asiakkailtaan myös transaktiomaksuja, jotka perustuvat Heeroksen järjestelmien kautta kulkevien transaktioiden määrään. Transaktioihin lasketaan muun muassa osto- ja myyntilaskut, matkalaskut sekä maksumuistutukset. Transaktioita välitetään kuukausittain yli 400 000 kappaletta. Vuonna 2015 Heeroksen liikevaihdosta 85 % oli jatkuvaa eli kuukausimaksuista ja transaktiomaksuista muodostuvaa tasaista tulovirtaa. Jatkuvan liikevaihdon suuri osuus parantaa liikevaihdon ennustettavuutta. Jatkuvasta liikevaihdosta noin puolet tulee kuukausimaksuista ja puolet transaktiomaksuista.

Varsinaisten taloushallinnon ohjelmistotuotteiden lisäksi Heeros tarjoaa erilaisia palveluja, joilla helpotetaan käytön aloittamista sekä tuetaan asiakkaan yleistä käyttökokemusta. Uusien asiakkaiden tuotteiden käyttöönotto toteutetaan tehokkaasti projektipalveluna. Käyttöönottoprojektille nimetään oma projektipäällikkö, joka vastaa projektin aikataulusta ja dokumentoinnista sekä toimii asiakkaan yhteyshenkilönä. Heeros tarjoaa tilitoimistoille ja suorille asiakkaille myös ns. pääkäyttäjäpalvelua, joka on tuotteistettu käyttöönotto- ja ylläpitopalvelu, jonka tavoitteena on lisätä palvelun joustavuutta ja vapauttaa asiakkaan omat pääkäyttäjät rutiinitöiltä. Asiakasyrityksillä on myös mahdollisuus ulkoistaa työläs paperisten ostolaskujen skannausprosessi Heerokselle osana Heeroksen ostolaskupalvelua.

Heeroksen potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki kirjanpitovelvolliset yritykset ja yhteisöt. Tuotteita ja palveluja käyttävät pääasiassa tilitoimistot sekä pienten ja keskisuurten yritysten talousosastot (ns. suorat asiakkaat). Tilitoimistot tarjoavat tuotteet eteenpäin omille loppuasiakkailleen, jolloin tilitoimistojen kuukausimaksuun vaikuttaa merkittävästi niiden omien Heeroksen tuotteita käyttävien loppuasiakkaiden määrä. Tuotteet skaalautuvat helposti asiakasyrityksen koosta riippumatta ja ne ovat tällä hetkellä saatavilla neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja hollanniksi. 

 

Kuvio 2. Heeroksen liiketoimintamalli

Rahojen käyttötarkoitus

Riskit

Kirjaudu sisään

Sisältö on saatavilla vain sijoittajille jotka ovat sijoittaneet tähän rahoituskierrokseen.

Kirjaudu

Liitteet

Kirjaudu sisään

Sisältö on saatavilla vain sijoittajille jotka ovat sijoittaneet tähän rahoituskierrokseen.

Kirjaudu

Päivityksiä

Kirjaudu sisään

Sisältö on saatavilla vain sijoittajille jotka ovat sijoittaneet tähän rahoituskierrokseen.

Kirjaudu